Fotolustro Jarosław

Witam Cie mieszkańcu okolic Jarosławia. Jeśli masz zamiar zor­ga­ni­zo­wać weseleoko­li­cach Jarosławia nie masz pomy­słu na to jak zasko­czyć sowich gości to dobrze że zna­la­złeś się na Naszej strone. Ty oraz Twoi goście ani przez sekundę nie pomy­śli­cie o znu­dze­niu bowiem gwa­ran­tu­jemy wszystkim gościom przy­ję­cia ślub­nego pamiętną atrak­cję jaką jest nowo­cze­sna budka foto­gra­ficznapostaci prze­pięk­nego nie­sa­mo­wi­tego zwier­cia­dła wenec­kiego. Ofe­ru­jemy wyna­ję­cie foto­lu­stra na wesele, osiem­nastkę, 30, 40, 50 itd. stud­niówkę, uro­dziny oraz inną imprezę. Zre­ali­zuj wystrza­łową uro­czy­stość w Jarosławiu ! Z foto­lu­stra sko­rzy­stają osoby w każdym wieku, od małego dzie­ciaka przez dorosłych aż do dziadków. Wszyscy będą się wybor­nie bawić i pstry­kać fotki w foto­lu­strze oraz wła­snymi smart­fo­nami. Nie ma moż­li­wo­ści na znu­dze­nie i powtó­rzone zdję­cia bowiem róż­no­barwne gadgety i kostiumy przy­czy­nią się do mega kre­atyw­nych pomy­słów na upięk­sze­nie i wyróż­nie­nie się na każ­dym zdję­ciu. Dlatego już teraz wynaj­mij foto­lu­stro na wesele w Jarosławiu i oko­li­cach.

Wyna­jem foto­lu­stra jest banal­nie pro­sty i zaj­mie Ci kilka minut przy wypeł­nie­nie pro­stego for­mu­la­rza. Skon­tak­tuj się z nami w celu omó­wie­nia wszyst­kich szcze­gó­łów a na weselu już niczym nie będziesz musiał się przej­mo­wać bo zaj­miemy się wszyst­kim aby­ście Wy i Wasi goście byli bar­dzo zado­wo­leni. Nasze Foto­lu­stra i foto­budki prze­wo­zimy oszczęd­nymi samo­cho­dami co umoż­li­wia nam obsłu­że­nie nie tylko Jarosławia ale rów­nież całego Pod­kar­pa­cia bez nali­cza­nia dodat­ko­wych kosz­tów za dojazd. Zapew­nimy bez­pro­ble­mową i kom­plek­sową super obsługę i gwa­ran­tu­jemy zado­wo­lenie Parze Mło­dej i wszyst­kim wesel­ni­kom.

Nie musisz już cze­kać kilku mie­sięcy na zdję­cia z Wesela od Foto­grafa bo zarówno foto­budka jak i Foto­lu­stro dru­kuje je natych­miast a zaj­muje to jedyne 15 sekund! Oczy­wi­ście zdję­cia będą dru­ko­wane bez limitu kopii tak, że każdy gość dosta­nie zdję­cie dla sie­bie. Dodat­kowo dostar­czymy Wam księgę gości aby Wasi przy­ja­ciele i rodzina mogli wkleić do niej zdję­cia i zosta­wić pamiątkę po sobie wraz z piękną dedy­ka­cją. Oczy­wi­ście wszyst­kie zdję­cia otrzy­masz rów­nież na wspa­nia­łym roman­tycz­nym pen­drive w kształ­cie serca i dodat­kowo w gale­rii inter­ne­to­wej na naszej stro­nie, aby bez­pro­ble­mowo prze­słać link swoim zna­jo­mym i rodzi­nie.

Nie cze­kaj i już dziś sko­rzy­staj z for­mu­la­rza zamó­wie­nia foto­lu­stra na wesele w Jarosławiu lub zadzwoń pod numer tele­fonu 889117548 i zapy­taj czy mamy jesz­cze wolny Wasz ter­min. Oczy­wi­ście nie zama­wiaj w ciemno i zobacz tutaj cenę foto­lu­stra.

#PRZYNOSIMYSZCZESCIE

#ZDJECIEWPREZENCIE